Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto
Slogan
Slogan
Warning

 

Algemene Voorwaarden

 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

 

 

Artikel 1           Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten betreffende de werving en selectie van arbeidskrachten door Prikk Werk in Mode voor de opdrachtgever.

2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

 

Artikel 2           Opdracht

1. Een opdracht tot werving en selectie omvat de opdracht een arbeidskracht te werven en selecteren, met als doel het creŽren van een rechtstreekse arbeidsverhouding tussen deze arbeidskracht en de opdrachtgever.

2. De opdrachtgever en Prikk Werk in Mode stellen per opdracht een schriftelijke overeenkomst op.

3. Een werving en selectieopdracht eindigt op het moment dat de opdrachtgever de voorgestelde arbeidskracht accepteert, of na het verstrijken van de tussen de partijen overeengekomen maximale duur van de opdracht.

 

 

Artikel 3           Uitvoering van de overeenkomst

1. De opdrachtgever verstrekt aan Prikk Werk in Mode alle gegevens die nodig zijn voor de werving en selectie.

2. Prikk Werk in Mode tracht nadat de opdrachtgever de overeenkomst voor akkoord heeft ondertekend, op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens arbeidskrachten te selecteren die voldoen aan de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever, of deze zo dicht mogelijk benaderen.

 

 

Artikel 4           Geheimhouding en vertrouwelijkheid

1. Prikk Werk in Mode verplicht zich tot geheimhouding van alle door de opdrachtgever verstrekte gegevens betreffende het bedrijf van de opdrachtgever, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze vertrouwelijk zijn.

2. Gegevens van de kandidaten dienen door de opdrachtgever vertrouwelijk te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven.

 

 

Artikel 5           Aansprakelijkheid

1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn/haar uiteindelijke keuze van de arbeidskracht.

2. Prikk Werk in Mode is niet aansprakelijk indien de arbeidskracht niet blijkt te voldoen aan de eisen of verwachtingen van de opdrachtgever.

3. Prikk Werk in Mode kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verliezen, waaronder gevolgschade.

 

 

Artikel 6           Vergoeding

1. De opdrachtgever is Prikk Werk in Mode voor de werving en selectieopdracht een

bemiddelingsvergoeding verschuldigd ter grootte van het in de Ďovereenkomstí vermelde tarief. De bemiddelingsvergoeding is verschuldigd op het moment dat de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de arbeidskracht.

2. De bemiddelingsvergoeding die Prikk Werk in Mode bij geslaagde invulling van de vacature hanteert, is afhankelijk van het gewicht van de functie, waarbij de duur van het contract niet van belang is.

3. Indien geen arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen opdrachtgever en de kandidaat die is voorgedragen door Prikk Werk in Mode, is het opdrachtgever en betreffende kandidaat niet toegestaan binnen een termijn van twaalf maanden een arbeidsovereenkomst aan te gaan zonder tussenkomst van Prikk Werk in Mode.

4. Wanneer zonder tussenkomst van Prikk Werk in Mode een arbeidsovereenkomst zoals omschreven in paragraaf 6.3 wordt gesloten binnen een periode van 1 jaar, is de opdrachtgever verplicht Prikk Werk in Mode als nog de verschuldigde bemiddelingsvergoeding te voldoen.

 

 

Artikel 7           Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft betreffende betaling binnen de gestelde betalingstermijn, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het nog openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand geldt in dit geval als een hele maand.

3. De kosten met betrekking tot de invordering en inning van niet tijdig betaalde facturen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

 

Artikel 8           Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk beŽindigen.

 

 

Artikel 9           Toepasselijk recht

1. Op deze voorwaarden, alsmede op offertes en overeenkomsten tussen Prikk Werk in Mode en de opdrachtgever, is het Nederlands recht van toepassing.

 

 

Diessen, 01.01.2009

 

 
Facebook Twitter LinkedIn
Register Register
PriKK Werk in Mode
Helma van der Wilt
T 06 51 37 10 99
E info@prikk.nl
TweetUp TweetUp
Bezig met laden ..
Logon Logon
Om te kunnen inloggen en reageren op de vacatures, moet je ingeschreven zijn bij PriKK.
© 2011 Prikk werk in mode T 06-51371099 E info@prikk.nl | Algemene Voorwaarden | Privacy Statement | Webdesign www.buro80.nl |